15 دقیقه قبل از شروع بازی باید در محل حاضر باشید.

فهرست